Upadłość firmy w kontekście nowelizacji Prawa upadłościowego z 2020 roku

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wszelkie sprawy związane z upadłością firm regulują przepisy wprowadzone 28 lutego 2003 roku jako Prawo upadłościowe. Prawo upadłościowe zastąpiło obowiązujące wcześniej przepisy wprowadzone Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z 24 października 1934 roku. Przepisy zawarte w Prawie upadłościowym podlegały wielu nowelizacjom dostosowującym je do zmieniających się przepisów prawnych oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatnia bardzo istotna nowelizacja wprowadzona została 24 marca 2020 roku.

Zmiany w Prawie upadłościowym wprowadzone 24 marca 2020 roku

Na podstawie wprowadzonych zmian przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, zrównani zostali w prawach z konsumentami ogłaszającymi upadłość. Ważna zmiana dotyczy również postawy sądu w stosunku do przedsiębiorcy wnoszącego o ogłoszenie upadłości. Z chwilą wprowadzenia nowelizacji sąd nie może jak to było wcześniej odmówić przyjęcia wniosku. Każdy wniosek o upadłość wniesiony do sądu musi zostać przyjęty bez względu czy do upadłości doprowadzono celowo czy też nieświadomie. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy wniosek o upadłość trafiający do sądu będzie rozpatrzony, natomiast inne może być zakończenie postępowania, indywidualne w każdym przypadku.

Upadłość firmy – kiedy należy wnieść wniosek do sądu.

Przepisy jasno określają jaka jest droga postępowania w przypadku wnoszenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań ma prawo i obowiązek złożyć wniosek o upadłość firmy. Ogłoszenie upadłości powinno nastąpić w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności. Niewypłacalność natomiast powstaje kiedy wystąpi brak zapłaty za wymaganą fakturę przekraczający 3 miesiące. Ważne jest to, że aby wniosek był zasadny brak zapłaty w powyższym terminie musi wystąpić w przypadku dwóch różnych faktur, pochodzących od dwóch różnych kontrahentów.

Przykład:
1 kwietnia 2020 roku wymagalny jest termin zapłaty pierwszego kontrahenta, a 1 maja przypada wymagalna płatność drugiego kontrahenta i obie te faktury nie zostały uregulowane na dzień 1 lipca 2020 roku znaczyć to może o braku możliwości zapłaty. W takiej sytuacji liczenie czasu na ogłoszenie upadłości zaczyna się 1 lipca i powinno wyć zgłoszone w terminie 30 dni czyli przed 1 sierpnia.

Ogłoszenie upadłości firmy – konsekwencje

Konsekwencje związane z upadłością firmy są dwojakiego rodzaju. Inne są dla przedsiębiorcy i inne dla jego kontrahentów. W przypadku przedsiębiorcy traci on możliwość kontynuowania prowadzenia firmy, a wszelkie zobowiązania firmy pokrywane są z jej majątku ruchomego i nieruchomego. Jeśli brak jest pokrycia zobowiązań środkami pieniężnymi dochodzi do sprzedaży poszczególnych składników majątkowych firmy. Jeśli i to nie wystarczy w przypadku jednoosobowej działalności lub w formie spółki cywilnej zajęty i sprzedany może być majątek osobisty przedsiębiorcy lub majątek każdego ze wspólników, niezależnie od wysokości posiadanych udziałów w spółce cywilnej. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku upadłości spółki z ograniczona odpowiedzialnością. W sp. z o.o. zobowiązania pokrywane są z tylko z majątku spółki.
Kontrahenci upadłej firmy swoje wierzytelności pokrywane mają z tego co uzyskane zostało ze sprzedaży majątku upadłego.

Ogłoszeniu upadłości firmy towarzyszyć może rozpoczęcie procesu układowego. Jeśli sąd podejmie decyzję o postępowaniu układowym, przedsiębiorca może dalej prowadzić swoją firmę i regulować należności z bieżących wpływów, aż do momentu wypłacenia powstałych zaległych należności.
Bardzo istotna zmiana wprowadzona wraz z nowelizacją z 24 marca 2020 roku pozwala na to, aby przedsiębiorca ogłaszając upadłość swojej firmy następnego dnia mógł zgłosić swoją upadłość konsumencką. Jest to bardzo dobre rozwiązanie mogące zapewnić ochronę majątku osobistego w przypadku braku środków z majątku upadłego przedsiębiorstwa na pokrycie zobowiązań.

Zgodnie z nowelizacją nie ma znaczenia czy przedsiębiorca zamykając działalność dochował obowiązku ogłoszenia upadłości jeśli taka powstała prowadząc tą działalności czy tego nie zrobił.

Author: dobrespolki.com.pl